Hustoty

bouguer

Program počíta odhady hustôt topografických hmôt podľa (nami upravenej) najstaršej metódy tohto typu (Bouguer, 1749). Ani po našej úprave sa nám však nepodarilo docieliť korektnosť výstupných hustôt. Program chápeme ako pomocný, bol zostavený iba na účely testovania.

correction-density

Jedná sa o prípad podobný predchádzajúcemu. Program bol určený na testovanie rôznych metód odhadu korekčných hustôt resp. hustôt topografických hmôt: Nettleton, Jung, Parasnis, plus viacerých modifikácií a kombinácií spomenutých metód.

find-geol-code

Tento dôležitý program umožňuje zaradiť bod so súradnicami (x,y) do SHP polygónov ohraničujúcich geologické celky vo vybratej geologickej mape (napríklad body Gravimetrickej databázy SR do celkov v Geologickej mape SR v mierke 1:500000.

grid-residuals

Opäť sa jedná o pomocný a testovací program. Jeho cieľom bolo zistiť, ako by vyzerali gridové reziduály v bodoch GDBSR, ak by jednotlivé body GDBSR neboli do gridovania zahrnuté.

griffin

Program bol zostavený podľa starého algoritmu (Griffin, 1949), nami mierne upraveného. Využili sme ho na výpočet jedného druhu reziduálov rFAA a rNTE, ktoré sme potom testovali z pohľadu ich vzájomnej proporcionality.

h32w

Jedná sa o program určený na analýzu lineárnych tendencií obsiahnutých v gravimetrických dátach. Pozadie takéhoto postupu je opísané v príspevku Mikuška et al. (2012, SEG Expanded Abstracts). Z pohľadu ich vzájomnej proporcionality (dôležitej pri interpretácii hustôt) sa reziduály rFAA a rNTE, vypočítané týmto programom, ukázali ako najlepšie.

hv32w

Tak ako predchádzajúci program, aj tento je určený na analýzu lineárnych tendencií obsiahnutých v gravimetrických dátach, tentoraz ale v 3D priestore, zatiaľ čo v predchádzajúcom prípade išlo o 2D priestor (Mikuška et al., 2012, SEG Expanded Abstracts). Z pohľadu ich vzájomnej proporcionality sa reziduály rFAA a rNTE vypočítané týmto programom ukázali ako horšie než tomu bolo v prípade programov h32w a griffin, čo považujeme za paradox.

inflection-mtk

V rámci vývoja našej novej metódy na odhad korekčných hustôt sme na vyčleňovanie reziduálov rFAA a rNTE najskôr skúšali manuálne postupy. Program inflection_mtk bol zamýšľaný ako programová náhrada takéhoto manuálneho postupu. Ukázalo sa však, že programová náhrada nedokáže v plnej miere nahradiť ručný postup.

linfit

Hlavným výstupom programu sú parametre aproximačných kriviek stupňa 0-9 v rámci výpočtových okien, centrovaných do jednotlivých gravimetrických bodov ich vstupnej množiny, plus ďalšie štatistické parametre určené z podmnožín v rámci každého výpočtového okna.

Geologická korekcia

crust1-topo

Program je určený na globálny odhad hustôt topografických hmôt na jednej strane a zemskej kôry na druhej strane z dát obsiahnutých v modeli CRUST1.0.

crust1-topo-volume

Ide o program, ktorý nadväzuje na predchádzajúci. Počíta odhad hustôt topografických hmôt na jednej strane a zemskej kôry na druhej strane z dát obsiahnutých v modeli CRUST1.0 ako vážené priemery modelových hodnôt s váhami úmernými približným objemom predmetných horninových celkov.

topo-2-airy-depth

Program počíta (hypotetické) priebehy M-diskontinuity vychádzajúce z Airy-Heiskanenovej izostatickej hypotézy. Vstupnou informáciou je grid globálneho reliéfu a parametrami výpočtu sú predpokladaná hustota zemskej kôry, hustotný kontrast na rozhraní kôra/plášť a priemerná (voliteľná) hĺbka Moho pod pobrežnými zónami.

vz5-crust

Ide o nosný program, ktorý umožňuje výpočet gravitačných účinkov jednotlivých "vrstiev" zemskej kôry opísaných modelom CRUST1.0. na zakrivenej Zemi, v jej sférickej aproximácii. Vstupmi programu sú polohy bodov výpočtu na povrchu Zeme (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka, číslo bodu a jeho výška voči aproximačnej guli), gridy jednotlivých modelových rozhraní a modelové hustoty (tie môžu byť zadané buď ako konštanty platné pre celú "modelovú vrstvu" alebo ako veličiny premenné pozdĺž zemského povrchu vo forme hustotných gridov). Vrstiev môže byť dostatočný počet na obsiahnutie všetkých možností poskytovaných modelom CRUST1.0. Parametrom výpočtu je interval uhlových vzdialeností prispievajúcich objemov voči bodu výpočtu s možnosťami voľby ako "celá Zem, od bodu výpočtu až k protinožcom" alebo "ľubovoľne zvolená vzdialenostná zóna". Výstupom z programu sú hľadané gravitačné účinky a odhad ich vertikálnych gradientov (možnosť výpočtu gradientov je voliteľná).